Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

Aktuality

     
VII. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP – Hotel Floret, Průhonice, 19. 10. 2019
VI. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Hotel Floret, Průhonice, 20. 10. 2018  
1 | 2 | 3 >>

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Jak se přihlásit do SGS?


Každý, kdo bude mít zájem o členství v SGS či se bude chtít jinak podílet na její činnosti
může kontaktovat Zlatko Pastora (  pastor.zlatko@volny.cz , tel.: 724 031 582)
nebo kteréhokoliv člena přípravného výboru.

Jaké budou výhody členů SGS?
Členové SGS budou pravidelně informováni o vzdělávacích akcích, které se týkají problematiky gynekologické sexuologie. Prostřednictví e-mailu jim budou zasílány vzdělávající materiály naší subspecializace. Plánujeme vydávání internetového časopisu - nepravidelníku o novinkách v naší subspecializaci, zasílání informací z kongresů a informací z příbuzných oborů sexuální medicíny. Jednou ročně uspořádáme seminář sekce
gynekologické sexuologie.

On-line přihláška

Formulář pro zájemce o členství v SGS

Výňatek ze stanov České gynekologické a porodnické společnosti

Odborné sekce a komise České gynekologické a porodnické společnosti

5.1. Základní ustanovení
 
5.1.1. V ČGPS působí odborné sekce a odborné komise ČGPS (dále jen "sekce" a "komise"), které se zabývají dílčími subspecializacemi oboru nebo mezioborovou spoluprací. Sekce a komise vznikají z iniciativy výboru nebo členů ČGPS a předkládají svůj program výboru ČGPS. Ten jejich ustanovení schvaluje.
 
5.1.2. Sekce a komise nemají právní subjektivitu; vůči zahraničí mohou vystupovat - se souhlasem výboru ČGPS - jako samostatné společnosti. Na administrativní činnost a provozní náklady určuje výbor sekce (komise) členský příspěvek od 50,-Kč/rok. Úhrada příspěvku je podmínkou členství v sekci (komisi).
 
5.1.3. Sekce mají nejméně 50 členů. Klesne-li počet členů pod 50, mohou pokračovat v činnosti jako komise ČGPS. Nová sekce může z tohoto aspektu vzniknout dvojím způsobem: buď doloží nejméně 50 členských přihlášek, nebo vznikne z již ustavené odborné komise, jejíž počet členů překročil 50.
 
5.1.4. Komise může mít jakýkoli počet členů, nejméně však tři.
 
5.1.5. Není-li členem výboru ČGPS žádný z členů výboru sekce nebo komise, zvolí výbor ČGPS ze svých členů kontaktní osobu, která bude zajišťovat spolupráci mezi sekcí nebo komisí a výborem ČGPS. Při volbě kontaktní osoby výbor ČGPS přihlédne k názoru příslušné sekce nebo komise.
 
5.2. Členství v sekci a komisi
 
5.2.1. Členem sekce nebo komise může být pouze člen ČGPS. Zánikem členství v ČGPS z jakýchkoliv důvodů automaticky zaniká i členství v sekci.
 
5.2.2. Evidenci členů sekcí a komisí vede ČLS JEP ve spolupráci s vědeckými sekretáři. Aktualizované seznamy členů odevzdávají vždy k 31. 12. vědeckému sekretáři ČGPS. Minimálně 1x za 6 měsíců aktualizují seznam členů sekce (komise) na www stránkách ČGPS.
 
5.3. Výbor sekce a výbor komise
 
5.3.1. Volby výboru sekce probíhají vždy ve čtyřletých intervalech od data posledních voleb a to jednokolovým, korespondenčním, tajným, přímým hlasováním. Přesnou metodiku průběhu voleb stanoví výbor ČGPS zvláštní směrnicí.
 
5.3.2. Výbor sekce tvoří tento počet členů:
a. Při počtu členů sekce 50-99 má výbor 5 členů.
b. Při počtu členů sekce 100-199 má výbor 7 členů.
c. Při počtu členů sekce 200 a více má výbor 9 členů.
 
5.3.3. Volby výboru komise probíhají vždy ve čtyřletých intervalech od data posledních voleb a to jednokolovým korespondenčním tajným přímým hlasováním. Výbor komise je tříčlenný.
 
5.3.4. Pro volbu předsedy sekce platí analogicky ustanovení odstavce 3.3. stanov. Předsedou komise se stává ten člen komise, který dostal ve volbách nejvíce hlasů.
 
5.3.5. Pro činnost výboru sekce a výboru komise a činnost předsedy sekce a předsedy komise platí v rozsahu činnosti sekce a komise analogicky ustanovení odstavce 3.3., 3.4. stanov. Kopie zápisů ze schůzí výboru sekcí nebo komisí zasílá zasílá vědecký sekretář sekce či komise vědeckému sekretáři ČGPS.
 
5.3.6. Výbor sekce nebo komise odstoupí a předčasné volby výboru se uskuteční, požádá-li o to písemně více než 50 % členů sekce nebo komise nebo nejméně dvě třetiny členů výboru ČGPS. Tato žádost se adresuje k rukám předsedy výboru sekce (komise) s kopií předsedovi revizní komise ČGPS.
 
5.4. Akce pořádané a spolupořádané sekcemi a komisemi
 
5.4.1. Sekce a komise mohou pořádat odborné semináře, konference, sympozia apod. (dále "akce"). Plánované akce jsou povinny ohlásit výboru ČGPS nejpozději do konce června předcházejícího kalendářního roku a při volbě termínu akce přihlédnout k požadavkům výboru. Výbor ČGPS koordinuje termíny akcí sekcí a komisí tak, aby nedocházelo k nežádoucímu překrývání. Výbor může pořádání akce zamítnout, pokud je v rozporu s cíli ČGPS a/nebo se stanovami. Každá sekce a komise může uspořádat během kalendářního roku nejvýše jednu akci.
 
5.4.2. Sekce a komise mohou pořádat pouze akce, které jsou finančně zajištěny. Případný finanční zisk náleží ČGPS, která s ním naloží následujícím způsobem: 20 % bude použito pro účely výboru ČGPS; 80 % bude využito k financování činnosti příslušné sekce nebo komise. Finanční vypořádání akce sekce nebo komise musí odsouhlasit výbor sekce nebo komise, který je rovněž oprávněn průběžně ověřovat smlouvy a finance.
 
5.4.3. Je-li akce pořádaná sekcí nebo komisí ztrátová a sekce nebo komise nemá prostředky k uhrazení ztráty, uhradí ztrátu výbor ČGPS. Tato ztráta bude výboru ČGPS nahrazena sekcí nebo komisí z výnosu další akce nebo event. z mimořádných příspěvků členů sekce. Pokud sekce nebo komise nebude schopna uhradit své závazky vůči výboru po dobu dvou účetních roků, je výbor oprávněn
sekci nebo komisi rozpustit.
 
5.4.4. Neuspořádá-li sekce nebo komise během dvou za sebou jdoucích let alespoň jednu akci nebo nebude-li spolupořadatelem, je výbor ČGPS oprávněn sekci nebo komisi rozpustit.
 
5.4.5. Sekce nebo komise mohou vystupovat jako spolupořadatelé akcí pořádaných jinými subjekty, stojícími mimo ČGPS. Sekce nebo komise může být spolupořadatelem jedné akce za kalendářní rok (výjimku může povolit výbor ČGPS). Pro tyto akce platí analogicky všechna ustanovení uvedená v odst. 5.4.1.
 
5.4.6. Čestným členům ČGPS, členům výboru ČGPS a členům revizní komise ČGPS jsou sekce a komise povinny prominout případný účastnický poplatek na akcích pořádaných nebo spolupořádaných sekcemi nebo komisemi. Členové výboru a revizní komise ČGPS mají právo účasti na všech akcích sekcí a komisí, včetně akcí, které jsou určeny pouze členům sekce nebo komise.
 
5.5. Konzultační činnost sekcí a komisí při rozhodování výboru ČGPS Pokud se výbor ČGPS vyjadřuje k odbornému problému,který přímo souvisí s činností některé sekce (komise), je povinen sekci (komisi) konzultovat. Sekce vypracuje své stanovisko v přiměřeném termínu, který je stanoven výborem ČGPS. Nedodá-li sekce (komise) stanovisko ve stanovém termínu, rozhodne výbor ČGPS sám. Pokud se problém týká více sekcí a jejich stanoviska jsou rozporná, pověřený člen výboru uspořádá a bude řídit schůzku představitelů dotčených sekcí a představitelů výboru ČGPS, na které vznikne společné stanovisko. Pokud se společného stanoviska nedosáhne, rozhodne výbor ČGPS. Není-li možné naplnit toto ustanovení pro časovou tíseň, rozhodne výbor sám. Své rozhodnutí je povinen dodatečně oznámit a zdůvodnit příslušným sekcím (komisím) včetně zdůvodnění časové tísně.
 
Sekce (komise) nejsou oprávněny prezentovat jakékoli odborné doporučení bez schválení výborem
ČGPS.
 
Pokud sekce (komise) opakovaně poruší povinnosti vyplývající z tohoto odstavce, je výbor ČGPS
oprávněn ji rozpustit.